مراقبت از ترمیم کامپوزیت

کامپوزیت در مرکز تهران ترکیبی از یک رزین آکریلیک و ذرات نرم شبیه شیشه …